Splash screen media
product image
 • Hoe werkt het?

  1. Ga naar dobbi.com/eurosparen, vraag je gratis waszak aan en vul je unieke vouchercode in. De waszak wordt binnen 24 uur bij je door de brievenbus bezorgd.
  2. Vul de waszak met hetgeen je gereinigd wil hebben (Bijv. 2 pakken en 2 overhemden).
  3. Laat de waszak oppikken in een door jou gekozen tijdsvak. Na reiniging wordt je korting automatisch verrekend.
  4. De kleding wordt in het door jou gekozen tijdvak terugbezorgd.

  Actievoorwaarden:
  • Eenmalig en in één keer te besteden via de dobbi app.
  • Geldig op het hele assortiment en te verzilveren tot en met 31 juli 2019.
  • Maximaal één kortingsvoucher per huishouden.
  • De kortingsvoucher is niet stapelbaar.
  • Niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.
  • Niet in te wisselen tegen contanten.
  • De voucher is alleen geldig bij een minimale besteding vanaf €40,-.
  • dobbi is vanaf 1 April overal in Nederland beschikbaar. Op dit moment worden Limburg, Zeeland en omgeving Haarlem nog toegevoegd aan het bezorgingsgebied.

  Vragen? Neem contact op via:
  • Email: info@dobbi.com
  • Telefoon: +31 85 01 87540
  • WhatsApp: +316 82065247

 • Algemene voorwaarden

  1. Inleiding

  Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze Diensten via de App, de Website of via de Klantenservice en bevatten belangrijke informatie voor u als Klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

  2. Definities

  dobbi: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clean Clothes B.V. gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70098778 onder andere handelend onder de naam dobbi.

  App: de mobiele app van dobbi, te downloaden via de Apple Store of via Google Play.

  Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met dobbi en/of zich geregistreerd heeft via de App, de Website, of via de Klantenservice.

  Overeenkomst: iedere schriftelijke afspraak of overeenkomst tussen dobbi en Klant, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

  Diensten: de textielreinigings – en stomerijdiensten in de breedste zin van het woord, die dobbi aanbiedt aan bedrijven en aan consumenten.

  Items: de zaken waarop de Diensten van toepassing zijn, zoals te behandelen kleding en overige textielvormen.

  Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

  Klantenservice: de klantenservice van dobbi die bereikbaar is tussen 8:30-21:00 (ma – vrij) en op zaterdag 9:00-17:00 via het e-mail adres: info@dobbi.com en via telefoonnummer +31 85-01 875 40 Website: de website van dobbi met de domeinnaam www.dobbi.com.

  3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1 Op alle online en offline aanbiedingen, Overeenkomsten en Diensten van dobbi zijn enkel de Algemene Voorwaarden van toepassing. Andere algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op een Overeenkomst.

  4. Prijzen en Betaling

  1 Alle op de App, Website en in andere van dobbi afkomstige materialen, zoals flyers, vermelde prijzen voor Diensten zijn inclusief 21% BTW.

  2 Prijzen hangen af van de hoeveelheid door de Klant verzonden Items waarop de Diensten van toepassing zijn. Zodra duidelijk is hoeveel Items of wasgewicht er valt onder de te verrichten Diensten, laat dobbi via de App, de Website of de Klantenservice aan Klant weten wat de hoogte is van de totale kosten inclusief BTW en vervoerskosten (indien van toepassing). De Klant kan voor het sluiten van de Overeenkomst zelf zien wat de specifieke prijzen zijn van de Diensten per Item en bijbehorende verzendkosten.

  3 De minimale orderwaarde bij dobbi is € 24,95 inclusief gratis halen en brengen. Als u minder besteedt dan € 24,95 wordt het orderbedrag alsnog aangevuld tot € 24,95.

  4 De inhoud van de App en Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. dobbi kan echter niet garanderen dat alle informatie op de App en Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de App, Website en in andere van dobbi afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en evidente typefouten.

  5 Klant dient betalingen aan dobbi volgens de op de App of Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. dobbi is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Betaling geschiedt altijd voor terug bezorging van de Items.

  6 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door dobbi is gewezen op de te late betaling en dobbi de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is dobbi gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

  5. Totstandkoming Overeenkomst

  1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van de Diensten van dobbi via de App, Website of Klantenservice en het voldoen aan de daarbij door dobbi gestelde voorwaarden.

  2 Klant aanvaardt het aanbod van dobbi via de App, Website of Klantenservice door een order tot Diensten te bevestigen.

  3 Het wijzigen of ontbinden van de Overeenkomst door Klant kan alleen indien dit uiterlijk 8 uur voor het ophalen van de Items aan de Klantenservice is medegedeeld tijdens kantooruren. Indien een dergelijke melding te laat (dus minder dan 8 uren voor het ophalen van de Items) wordt gedaan door Klant bij de Klantenservice, zal Klant een bedrag ad EUR 10,- moeten betalen aan dobbi.

  4 Indien blijkt dat voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst door Klant onjuiste (adres)gegevens zijn verstrekt, heeft dobbi het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. De Klant heeft de verplichting om bij verkeerd ingevoerde gegevens per direct, maar uiterlijk 8 uur voor het ophalen van de Items, de Klantenservice in te lichten over deze fouten.

  5 Indien blijkt dat dobbi een Overeenkomst om welke reden dan ook niet kan of wil uitvoeren dan zal zij Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De Overeenkomst wordt dan ontbonden en eventuele aanbetalingen worden teruggestort naar de Klant.

  6. Registratie via de App, Website of Klantenservice

  1 Om optimaal gebruik te maken van de Diensten, dient de Klant zich eerst te registreren via de App, Website of Klantenservice door middel van het verifiëren van zijn telefoonnummer en/of e-mailadres.

  2 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Klant de optie om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken, waarmee hij kan inloggen op de App of op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

  3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. dobbi is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die een bestelling plaatst ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

  4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of dobbi daarvan in kennis te stellen, zodat dobbi gepaste maatregelen kan nemen

  7. Uitvoering Overeenkomst

  1 Zodra de opdracht tot het uitvoeren van Diensten door dobbi is ontvangen, treedt het logistieke proces ten aanzien van de Diensten in werking. Dat wil zeggen: dobbi stuurt voor de eerste bestelling per post een waszak naar de Klant die de Items (ontdaan van eventuele losse onderdelen, zoals pennen, spelden etcetera) in deze waszak dient te plaatsen. Vervolgens haalt dobbi de waszak met de Items op bij de Klant en verricht de Diensten binnen de overeengekomen termijn. Ten slotte levert dobbi de Items samen met deze waszak weer terug aan de Klant.

  2 dobbi is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

  3 dobbi voert de Diensten met de hoogste mate van zorg uit en zal altijd de Diensten conform het waslabel uitvoeren met uitzondering van wassen & vouwen orders (zie artikel 10.12). dobbi heeft een expliciete inspanningsverplichting om de Diensten zo goed mogelijk uit te voeren zoals van haar mag worden verwacht op basis van de Overeenkomst. dobbi gaat echter geen resultaatsverplichting aan op grond van de Diensten.

  4 dobbi maakt gebruik van het taggen van Items voordat de Diensten worden verricht. Het achteraf door de Klant zelf verwijderen van deze tags komt uitsluitend voor risico van de Klant.

  5 Indien dobbi de Diensten om welke reden dan ook niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. dobbi zal samen met de Klant een nieuwe leverdatum afspraken.

  6 Klant dient de teruggezonden Items na het verrichten van de Diensten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst, per e-mail aan de Klantenservice, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

  7 Zodra de Items op het opgegeven afleveradres van de Klant terug zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Items betreft, terug over op Klant.

  8 Klant is gerechtigd om via de App, Website of Klantenservice een ander afhaal of ontvangst adres op te geven dan het feitelijke adres van de Klant. Alle risico’s die hieraan verbonden zijn, komen enkel voor rekening van de Klant.

  9 Indien Klant of de aangewezen derde niet aanwezig is op het moment van de geplande terugzending van de Items, zal Klantenservice contact opnemen met Klant. Er zal vervolgens een tweede afspraak worden gemaakt voor het terugzenden van de Items. Indien Klant dan weer niet aanwezig is, zal een bedrag ad EUR 10,- in rekening worden gebracht en zal een derde afspraak worden gemaakt.

  10 Indien Klant niet kan regelen dat een Item binnen 90 dagen na de geplande leverdatum is teruggezonden, heeft dobbi het recht het betreffende Item te vernietigen of te doneren aan een goed doel.

  8. Garantie en conformiteit

  1 dobbi staat er voor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties voor de Diensten, aan de eisen zoals gesteld door de branchevereniging NETEX (zie www.netex.nl) aan de redelijke eisen van deugdelijkheid van de Diensten en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  2 Indien de Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dan dient Klant binnen 48 uur na ontvangst van de Items dobbi daarvan via de Klantenservice schriftelijk en met toevoeging van foto’s van de betreffende Items in kennis te stellen.

  3 Indien dobbi de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de Diensten opnieuw kosteloos uitgevoerd of de relevante Items hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan 10x de standaard reinigingskosten per Item waar schade aan is toegebracht.

  9. Klachtenprocedure

  1 Indien Klant een klacht heeft over de Diensten (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit), dan kan hij bij dobbi telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

  2 dobbi geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal dobbi binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

  10. Aansprakelijkheid

  1 De totale aansprakelijkheid van dobbi jegens Klant wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal tienmaal het standaardbedrag (inclusief btw) per Item waar de Diensten op van toepassing zijn.

  2 Aansprakelijkheid van dobbi jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

  3 De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van dobbi

  4 De aansprakelijkheid van dobbi jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant dobbi onverwijld en deugdelijk schriftelijk (en aangetekend) in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en dobbi ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten en in verzuim raakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat dobbi in staat is adequaat te reageren.

  5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Klantenservice van dobbi meldt.

  6 In geval van overmacht is dobbi niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

  7 dobbi is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledige of onjuiste mededelingen van de Klant.

  8 dobbi is nimmer aansprakelijk voor verlies van zaken (waaronder maar niet beperkt tot geldbedragen, juwelen en andere waardevolle zaken) die zich in de Items bevonden voordat deze werden verzonden naar dobbi.

  9 dobbi is nimmer aansprakelijk voor kleurverlies of uitzetten of krimpen van Items.

  10 dobbi is nimmer aansprakelijk voor schade die is geleden bij Items die niet zijn voorzien van een deugdelijk waslabel.

  11 dobbi is nimmer aansprakelijk voor eventuele beschadigingen van en door knopen, ritsen, decoraties, etcetera van Items.

  12. dobbi is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of krimpen van alle type gordijnen (5-7% krimp kan ontstaan). Door de inwerking van zonlicht, slijtage en dagelijks gebruik kunnen gordijnen schade oplopen die bij de Diensten pas goed aan het licht komen.

  13 Wassen & Vouwen (Wash & Fold) orders:

  13.1 Wassen & Vouwen Items worden niet individueel getagged, maar per order waardoor dobbi nimmer aansprakelijk is voor vermissingen van individuele items.

  13.2 Alle Items worden gewassen op 30 graden en gedroogd op medium temperatuur. Door het hoge volume van orders is het niet mogelijk om rekening te houden met persoonlijke voorkeuren of instructies, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  13.3 dobbi is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het wassen en/of drogen van Items, omdat orders per lading worden gewassen en de individuele waslabels niet worden gecontroleerd.

  13.4 De Wassen & Vouwen order zal geen overhemden, blouses of Items die gestoomd moeten worden bevatten. Indien deze wel aanwezig zijn worden deze Items individueel toegevoegd en conform de individuele prijs berekend.

  11. Persoonsgegevens

  1 dobbi verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de App en website gepubliceerde privacy statement.

  12. Slotbepalingen

  1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar dobbi gevestigd is.

  3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

  4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens communicatie per e-mail of via de App verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail en de registratie via de App voldoende vaststaat.

  5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden door dobbi. Bij een wijziging van de Algemene Voorwaarden ontvangt u altijd een notificatie van ons via de App.

  13. Contactgegevens

  Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

  Clean Clothes B.V. h.o.d.n. dobbi
  Joop van den Endeplein 1
  1217 WJ Hilversum
  telefoonnummer: +31 85 0187541
  e-mail: info@dobbi.com
  KvK-nummer: 70098778
  BTW-nummer: 858140901B01

dobbi - Kortingsvoucher t.w.v. €20,-

Deze voucher geeft recht op €20,- korting op je order bij dobbi bij een minimale besteding van €40,-.

dobbi is de voordeligste stomerij & wasservice van Nederland aan huis. Start nu en ontvang een waszak thuis. Vul deze en laat hem gratis bij je thuis ophalen. Binnen 48 uur is al je kleding gerreinigd door professionals en ontvang je deze weer thuis terug. Kijk voor meer informatie op www.dobbi.com/eurosparen.

Aantal

Aantal

0,00
+ 20,00 Eurosparen-euro’s

* Dit product heeft een verwachte levertijd van 1 uur

± 1 uur levertijd

1022

Eurospaarders bekeken dit ook

Eurosparen Hardloper
€ 0 bijbetalen!