Splash screen media
product image
product image
 • Het aanbod wordt wekelijks uitgebreid met de nieuwste titels. Alle films zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling of zijn Nederlands gesproken. De beeldkwaliteit van de films behoort tot de beste van Nederland. Met de Pathé Thuis Filmvoucher huur je 1 film naar keuze in hoge (HD) kwaliteit.

  Hoe kan ik mijn Pathé Thuis code verzilveren?

  1. Ga naar www.pathe-thuis.nl/kado en klik op ‘Code inwisselen’
  2. Log in met je Pathé Thuis account. Heb je nog geen Pathé Thuis account? Maak dan eerst een account aan. Klik op ‘Meld je dan hier aan’ of volg de stappen ‘Hoe maak ik een gratis account aan bij Pathé Thuis’
  3. Vul je filmcode in en bekijk alle films. Kies nu jouw film.
  4. Je hebt nu de optie om de film direct te kijken via 'Kijk nu'. Wil je de film bewaren? Kies dan voor 'Kijk later'. De film staat 30 dagen in je account. Na het starten heb je nog 48 uur om de film te bekijken.
  5. Veel kijkplezier!
  Let op: de Pathé Thuis Filmvoucher is géén bioscoopvoucher!
  • De Pathé Thuis kadocode is geldig voor 1 film (met maximale consumenten waarde €5,99 per stuk) naar keuze in hoge (HD) kwaliteit.
  • De kadocode is inwisselbaar op pc/laptop, tablets, game consoles en smart tv.
  • Om films te kunnen kijken heb je een Pathé Thuis-account nodig. Het aanmaken van een account is gratis en kost slechts enkele minuten.
  • Zie de mail met code voor de geldigheid.

  Hoe maak ik een gratis account aan bij Pathé Thuis?
  Om een film te kunnen kijken heb je een account nodig. Het aanmaken van een account is gratis en eenvoudig. Hieronder leggen we uit hoe het werkt:
  1. Ga naar www.pathe-thuis.nl/aanmelden op je PC/laptop, tablet of mobiel.
  2. Vul je naam en e-mailadres in, maak een wachtwoord aan en klik op 'Aanmelden’.
  3. Klik op de Pathé Thuis app op je Smart-TV, PC/laptop, tablet, game console of smartphone
  4. Log in met jouw gegevens.

  Hoe lang is mijn filmcode geldig?
  Jouw Pathé Thuis filmcode is 12 maanden na uitgifte geldig.

  Op welke apparaten is Pathé Thuis beschikbaar?
  Pathé Thuis is beschikbaar op je pc/laptop, Smart-TV, Xbox One, PlayStation, Apple TV, Delta en Caiway interactieve settopbox, tablet en mobiel. Of maak van je TV een bioscoop. Met Google Chromecast en Apple Airplay stream je eenvoudig van je mobiel of tablet naar het grote scherm. Download de app of ga naar www.pathe-thuis.nl

  Je kunt niet gelijktijdig op meerdere apparaten naar dezelfde film kijken. Je kunt wel films kijken die je eerder via een ander platform hebt gehuurd of gekocht.

  Let op: na bestelling ontvang je binnen 2 werkdagen de Pathé Thuis e-voucher per e-mail. Pathé Thuis kijk je op mobiel, Smart TV, game console en PC/laptop, waar en wanneer je wilt! Pathé Thuis biedt films die kort geleden in de bioscoop hebben gedraaid en meer.

  Artikelcode: PatheThuis-1film
 • Partnervoorwaarden
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van het product via het Eurosparen spaarprogramma. 
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hawk Incentive behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

  Levering 
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
  2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 2 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd van 2 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Hawk Incentive ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Hawk Incentive te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Hawk Incentive te melden. Hawk Incentive zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. 
  2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
  2.4 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Hawk Incentive het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
  2.5 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Hawk Incentive te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Hawk Incentive, terug te sturen naar een door Hawk Incentive vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
  2.6 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Hawk Incentive ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Hawk Incentive deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Hawk Incentive het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
  2.7 Hawk Incentive behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Hawk Incentive of de leverancier van het artikel) is beschadigd. 
  2.8 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Hawk Incentive schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Hawk Incentive de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Hawk Incentive heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

  Prijzen 
  3.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro's en inclusief 21% omzetbelasting (BTW). 
  3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
  3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  Privacy 
  4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hawk Incentive, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hawk Incentive. Hawk Incentive houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
  4.2 Hawk Incentive respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
  4.3 Hawk Incentive maakt geen gebruik van een mailinglijst. 
  4.4 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

  Garanties 
  5.1 Hawk Incentive staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel. 
  5.2 De garantietermijn van Hawk Incentive komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid. 
  5.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

  Overeenkomst 
  7.1 Een overeenkomst tussen Hawk Incentive en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Hawk Incentive op haalbaarheid is beoordeeld. 
  7.2 Hawk Incentive behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

  Overmacht 
  9.1 Hawk Incentive is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Hawk Incentive alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
  9.3 Hawk Incentive behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hawk Incentive gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  Communicatie 
  10.1 Hawk Incentive is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Hawk Incentive, danwel tussen Hawk Incentive en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Hawk Incentive.

  Klachten 
  11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Hawk Incentive serieus in behandeling worden genomen. 
  11.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Hawk Incentive (via fax, brief of e-mail (klantenservice@touchofdidix.nl)). 
  11.3 Hawk Incentive zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Hawk Incentive zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

  Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
  12.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Hawk Incentive geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
  12.2 Hawk Incentive garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Hawk Incentive geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

  Diversen 
  13.1 Indien de klant aan Hawk Incentive schriftelijk opgave doet van een adres, is Hawk Incentive gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Hawk Incentive een nieuw adres heeft doorgegeven. 
  13.2 Hawk Incentive is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

  Toepasselijke recht en geschillenregeling 
  14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hawk Incentive is het Nederlands recht van toepassing. 
  14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hawk Incentive en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement 's-Gravenhage kennis, tenzij Hawk Incentive er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

Pathé Thuis - Een Pathé thuis film naar keuze

Thuis van je favoriete film genieten? Met Pathé Thuis kijk je als eerste de nieuwste films thuis op de bank. Kijk de grootste blockbusters tot aan prijswinnende arthouse films als eerste in jouw thuisbioscoop. Elke week worden weer nieuwe toptitels aan Pathé Thuis toegevoegd direct uit de bioscoop!


€ 5,99 4,50
+ 1,50 Eurosparen-euro’s

* Dit product heeft een verwachte levertijd van 2 werkdagen

± 2 werkdagen levertijd

58

Eurospaarders bekeken dit ook