Splash screen media

Actievoorwaarden voor ondernemers 'Win met jouw Chocomel’

**deze actie start op 1 november 2021**

Artikel 1 Algemeen

 1.  Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Winactie Win met jouw Chocomel” (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 01070163 (hierna: "FrieslandCampina") organiseert van 1 november 2021 t/m 2 januari 2022 (hierna: de “Actieperiode”). 
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. 
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch contact opnemen met de FrieslandCampina Consumentenservice, via het telefoonnummer 0800-0765. 

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt:

 1. Koop een doos Chocomel Hot Pouches 
 2. Plaats de tafelkaarten en overige materialen die bijgesloten zitten in de doos in uw zaak of op uw terras en maak hier een foto van. 
 3. U stuurt deze foto op naar ondernemers@chocomel.nl voor 30 december 2021
 4. Wij beoordelen de ontvangen foto’s en selecteren de 11 beste foto’s  
 5. De beste foto (één foto) wint de Chocomel terras make-over met een max. van € 2.500, - inkoopwaarde. De overige 10 foto’s ontvangen een doos CCML hot t.w.v.  150,- inkoopwaarde per doos 

 Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 1. Het prijzenpakket bestaat uit één Chocomel terras make-over ter waarde van maximaal €2.500 voor de winnende foto en 10 dozen Chocomel hot pouches met een totaalwaarde van 1500,. De totale waarde van de actie bedraagt 4.000,-  
 2. Een deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de Actie. Per deelnemende ondernemer stuurt FrieslandCampina maximaal één actieproduct toe. [FrieslandCampina bezorgt prijzen alleen binnen Nederland.] 
 3. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van jureerbare prestatie op 31 december van 2021
 4. FrieslandCampina zal de prijswinnaars in week 3 op uiterlijk 23 januari 2022 per e-mail informeren. 
 5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina. 
 6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie. 

 Artikel 4 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende het spel in Nederland woont.
  2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek vanFrieslandCampina schriftelijk tonen. 
 2. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 
  4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet. 
 3. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop FrieslandCampina de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de FrieslandCampina Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website). 
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars. 
 4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van FrieslandCampina verzameld door de marketingafdeling van Chocomel. 
Artikel 6 Aansprakelijkheid
 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen. 

Artikel 7 Slotbepalingen
Het Merk Chocomel is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 1. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
 2. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.