Splash screen media

Actievoorwaarden Chocomel & Walibi Winactie

 

Actievoorwaarden Chocomel & Walibi Winactie


Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Chocomel & Walibi winactie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: "FrieslandCampina"), organiseert van woensdag 11 september t/m dinsdag 24 september 2019 (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de Consumentenservice van FrieslandCampina (0800–0765).

 

Artikel 2 Speelwijze

 1. De Actie werkt als volgt:
 • Koop twee Chocomel-producten naar keuze.
 • Log in op je Eurosparen-account of maak een account aan.
 • Vul de Chocomel Eurosparen codes in op de actiepagina: www.chocomel.nl/winactiewalibi. Als de code in het normale Eurosparenveld wordt ingevoerd is deze niet meer geldig voor de winactie.
 1. Alleen Chocomel producten met Eurosparen-code zijn geldig voor deze winactie.
 2. Om deel te nemen is een Eurosparen-account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt op www.chocomel.nl.
 3. De prijs bestaat uit 25 x 4 tickets voor Halloween Spooky Days in Walibi Holland (t.w.v. €138). De 25 winnaars ontvangen dus ieder 4 tickets voor de Halloween Spooky Days in Walibi Holland.
 4. Deelnemers kunnen onbeperkt deelnemen aan de Actie.
 5. De prijswinnaars ontvangen uiterlijk zondag 6 oktober 2019 een e-mail.

 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 1. De prijs bestaat uit 25 x 4 tickets voor Halloween Spooky Days in Walibi Holland (t.w.v. €138). De 25 winnaars ontvangen dus ieder 4 tickets voor de Halloween Spooky Days in Walibi Holland.
 2. De tickets zijn eenmalig te gebruiken tijdens Halloween DayTime op 14,15,16,17,21,22 en 23 oktober 2019 of tijdens een reguliere openingsdag in seizoen 2020 voor 30 juni 2020. De tickets zijn niet geldig op Halloween Fright Nights dagen. De Halloween Fright Nights vinden plaats van 5 t/m 27 oktober op elke vrijdag, zaterdag en zondag en donderdag 24 oktober van 18.00 uur tot 23.00 uur.
 3. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van een loting.
 4. Het is voor de winnaars niet toegestaan om de gewonnen tickets door te verkopen.
 5. De prijswinnaars ontvangen uiterlijk zondag 6 oktober 2019 een e-mail.
 6. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.  
 7. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie. 

 

Artikel 4 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
 2. Om deel te nemen is een Eurosparen-account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt op www.chocomel.nl
 3. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
 4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 5. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
 6. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.
 7. Deelnemers verklaren door deelname aan de  Actie dat zij persoons- en adresgegevens naar waarheid hebben ingevuld. Prijzen zullen altijd opgestuurd worden naar het bij ons bekende adres. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van adresgegevens bij bijvoorbeeld verhuizing etc.

Artikel 5 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. Chocomel is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

 

Artikel 8 Diversen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

 

Versie/datum

6 augustus 2019